22 400 07 07

   biuro@respicare.pl

Domowe Leczenie Tlenem TLENOTERAPIA

Tlenoterapia jest nowoczesnym sposobem leczenia Pacjentów z niewydolnością oddychania z powodu przewlekłych chorób płuc, jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) (powstaje min. wskutek palenia papierosów).  Pacjenci wymagający przewlekłej tlenoterapii w warunkach domowych zazwyczaj stosują ją bezterminowo, co najczęściej wynika z nieodwracalnego charakteru zaawansowanych chorób płuc.

Korzystając z leczenia tlenem o przepływie 1,5 – 2l na minutę, pacjent odnosi wiele korzyści, m.in. poprawę dotlenienia narządów wewnętrznych (mózgu, serca), co skutkuje polepszeniem sprawności psychicznej i fizycznej, zwiększeniem odporności organizmu, zmniejszeniem częstości zaostrzeń przewlekłych schorzeń, zmniejszeniem częstości pobytu w szpitalu i ilości zażywanych leków.

Przewlekła tlenoterapia powoduje ponadto znaczne spowolnienie postępu chorób przewlekłych i niewydolności oddechowej, co jest jednoznaczne z obniżeniem kosztów leczenia, poprawą funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie, wydłużeniem życia.

Tlenoterapia polega na korzystaniu przez Pacjenta z urządzeń, które wzbogacają powietrze w tlen do oddychania. W warunkach domowych, z uwagi na możliwość długotrwałego stosowania bez konieczności uzupełniania źródła tlenu, używane są obecnie tzw. koncentratory tlenowe, czyli urządzenia które „zagęszczają” tlen z powietrza.

Kwalifikacja do tlenoterapii odbywa się zwykle na oddziale pulmonologii, gdzie wykonywane są niezbędne badania wstępne, m.in. spirometria (pomiar funkcji płuc) i gazometria (stężenie tlenu, i pCO2 we krwi).

Według wymagań NFZ, pacjent korzysta z koncentratora samodzielnie w domu. Raz na 3 miesiące pielęgniarka z ośrodka terapii tlenem Poradni Pulmonologicznej odbywa wizytę w domu pacjenta, by ocenić jego stan. Oprócz tych wizyt konieczne są również regularne badania i wizyty Chorego w Poradni prowadzącej ośrodek leczenia tlenem.

Domowa tlenoterapia wpływa na poprawę stanu Chorego. Ważna jest jednak jego świadomość o celach stosowanego leczenia i konieczności zaprzestania palenia papierosów, co jest warunkiem skuteczności terapii. Korzyści z tej formy leczenia obejmują m. in. poprawę jakości życia, zmniejszenie częstości nawrotów infekcji układu oddechowego i potrzeby hospitalizacji, wydłużenie życia Pacjenta z przewlekłą chorobą płuc. Pacjent może przebywać podczas terapii  w domu, co ma pozytywny wpływ na jego ogólne samopoczucie.

Poradnia domowego leczenia tlenem

OxygenTherapy_1

Wskazania do tlenoterapii w ramach Domowego leczenie tlenem (DLT ) jest w przewlekła niewydolności oddechowej, a w szczególności:

  • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP)
  • rozstrzenie oskrzeli
  • zwłóknienie płuc
  • mukowiscydoza
  • dysplazja oskrzelowo – płucna

W Poradni przyjmowani są pacjenci celem kwalifikacji do domowego leczenia tlenem na podstawie skierowania otrzymanego od lekarza z Poradni lub po wypisaniu z oddziału szpitalnego.

Koncentratory tlenu dostarcza firma współpracująca ze szpitalem w ciągu 2 dni od zakwalifikowania Pacjenta do domowego leczenia tlenem. Przed wypożyczeniem koncentratora tlenu lub jego dostarczeniem przez firmę, o której wyżej najpierw lekarz a potem pielęgniarka informują pacjenta i jego opiekunów o zasadach leczenia tlenem oraz sposobie obsługi i konserwacji koncentratora. Pacjenci otrzymują urządzenie do użytkowania nieodpłatnie po podpisaniu oświadczenia przez pacjenta oraz jego dwóch żyrantów. Po śmierci pacjenta aparat winien być zwrócony niezwłocznie przez jego opiekunów do Poradni/firmy współpracującej ze szpitalem.

Pacjent objęty opieką domowego leczenia tlenem jest zobowiązany do przekazywania informacji pielęgniarce Poradni o każdym pobycie/leczeniu w innym szpitalu lub innej formie udzielania jemu świadczeń zdrowotnych w formie stacjonarnej.

Pacjenci leczeni tlenem są zobowiązani do 4 wizyt w ciągu roku (co 3 miesiące) celem wykonania badań kontrolnych obejmujących:

  • spirometrię, gazometrię i morfologię krwi co 3 miesiące
  • EKG co 6 miesięcy
  • radiogram klatki piersiowej, EKG co 12 miesięcy.

Pielęgniarki pracują w terenie wizytując każdego pacjenta w jego domu co 3 miesiące. Podczas wizyty oceniany jest stan ogólny pacjenta, wykonuje się pomiar saturacji krwi u pacjenta pulsoksymetrem oraz sprawdza sprawność aparatu (pomiar stężenia produkowanego tlenu, stan licznika).

Więcej informacji o sprzęcie

ferfecto2pobrane (1)